راهنمای گرجستان

کوباخیدزه: هیچ کس نمی تواند دولت را مجبور به انجام اقداماتی کند که خلاف منافع کشور ما باشد

گرجستان امروز مستقل و دارای حاکمیت است، مثل قبل از آن هرگز. هیچ کس نمی تواند به دولت دیکته کند و آن را مجبور به انجام چنین اقداماتی کند که بر خلاف منافع کشور ما باشد.

وی خاطرنشان کرد که دولت بر اساس دیکته های منافع ملی گرجستان عمل می کند و هرگز اجازه سازش را به قیمت این منافع نخواهد داد.

مایلم از بنیانگذار رویای گرجستان، خالق گذار دموکراتیک در سال 2012، آقای بیدزینا ایوانیشویلی تشکر کنم. کوباخیدزه گفت: این نتیجه ارزش‌ها و اصولی است که او پایه‌گذاری کرد و برای تیم به جا گذاشت که نتیجه همه دستاوردهای اساسی است که در ارتباط با توسعه دموکراتیک و اقتصادی گرجستان در طول 11 سال گذشته است.

تماس با ما